អាស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនងខ្មែរដេវ

ទំនាក់ទំនងមកកាន់ក្រុមការងាររបស់យើងថ្ងៃនេះ ឬធ្វើការណាត់ជួបជាមួយក្រុមការងារជំនាញបច្ចេកទេសរបស់យើងដើម្បីពិគ្រោះពិភាក្សាពីគម្រោងរបស់អ្នក។ ខ្មែរដេវអាចជួយអ្នកបាន!


solutions@khmerdev.com

ផ្ទះលេខ​ ១៤Z ផ្លូវ ២៤៦ សង្កាត់ ចតុមុខ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

# No. 14Z, Street 246 Sangkat Chakto Mukh,​ Phnom Penh

Phone CALL  : +855 69 599 953