សេវាកម្មបង្កើត Mobile App

អ្នកជំនាញច្នៃប្រឌិតនិង ក្រុម Developer របស់ពួកយើងនឹងបង្កើតកម្មវិធីដែលផ្តោតទៅលើតម្រូវការដែលអ្នកកំពុងស្វែងរក។ កម្មវិធីដែលបង្កើតរចនាដោយក្រុមខ្មែរដេវអាចប្រើប្រាស់បានលើគ្រប់ឧបករណ៍ទាំងអស់តាំងពី កុំព្យូទ័រប្រភេទ Tablets រហូតដល់ ទូរស័ព្ទ Smartphones ផងដែរ។


• អភិវឌ្ឍន៍បង្កើតកម្មវិធី App ដែលប្រើប្រាស់បាននៅលើប្រព័ន្ធ iOS & Android

• ការរចនាឌីហ្សាញ User Interface (UI) និង User Experience (UX)

• ការតេស្តសាកល្បងពីគុណភាព QA Testing

• ការដាក់ដំណើរការនៅលើ App Store របស់ Apple ឬ Google Play

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

ហេតុអ្វីបានជាកម្មវិធី App ដែលបង្កើតរចនាដោយខ្មែរដេវជាជម្រើសល្អជាងគេ?

ជាធម្មតា សេវាកម្មដែលជួយបង្កើតកម្មវិធីទាំងនេះផ្តល់ជូនអ្នកតែការអភិវឌ្ឍន៍បង្កើតទូទៅតែប៉ុណ្ណោះ ហើយជួយរចនាឌីហ្សា UX/UI អោយអ្នកបានតិចតួចឬសឹងតែមិនមានតែម្តង។ នៅត្រង់នេះហើយដែលខ្មែរដេវជាជម្រើសល្អជាងគេ។ ក្រុមការងារច្នៃប្រឌិតរបស់យើងមានបទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យនេះច្រើនជាង៧ឆ្នាំមកហើយ និងមានសញ្ញាប័ត្រទទួលស្គាល់ខាងផ្នែករចនាឌីហ្សាញនិងច្នៃបង្កើតច្បាស់លាស់ មិនមែនជាការរៀនវគ្គខ្លីៗនោះឡើយ។

ពួកយើងអាចជួយអ្នកច្នៃបង្កើតកម្មវិធីដែលល្អឥតខ្ចោះសក្តិសមទៅនឹងតម្រូវការអ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នកនិងសក្តិសមទៅនឹងសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនស្ថាប័នអ្នក។

                                               មួយជំហានចូលទៅកាន់ភាពជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទ 

                                               កម្មវិធីទូរស័ព្ទបានក្លាយជាតម្រូវការរបស់អតិថិជនគ្រប់គ្នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ ធ្វើការទាក់ទងណាត់ជួបមកកាន់ អ្នកជំនាញរបស់យើងដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទសំរាប់ស្ថាប័នអាជីវកម្មរបស់អ្នក។